Algemene voorwaarden voor eenmalige projecten en tapijtreiniging.

Algemene voorwaarden voor eenmalige projecten en tapijtreiniging.

Artikel 1 Toepasselijkheid1.1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja

Artikel 2 Aanbod / Totstandkoming Overeenkomst

2.1.  Alle aanbiedingen van Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2.Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja

2.3.De overeenkomst tussen Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja.

2.4. Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3 Prijzen

3.1.Uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de tussen de Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja en opdrachtgever afgesproken prijs.

3.2.Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 30 dagen zijn verstreken is Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van lonen en materialen.

3.3.Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering

4.1. Opdrachten mogen door opdrachtgever tot uiterlijk veertien (14) werkdagen voorafgaande aan de met Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.

4.2.Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.

4.3.Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaats gevonden is opdrachtgever aan Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 30% van de aanneemsom met een minimum van €225,- verschuldigd.

4.4.Indien het te reiniging aangeboden kleed, meubel of eenmalige schoonmaak al door Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja gereinigd is, kan de overeenkomst niet meer geannuleerd worden.

Artikel 5 Klachten

5.1.Opdrachtgever dient klacht over de door Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja uitgevoerde werkzaamheden binnen twee (2) werkdagen na uitvoering schriftelijk of per email aan Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja mee te delen.

5.2.Bij overschrijding van deze twee (2) werkdagen vervalt elke aanspraak tegen Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 Garantie

6.1. Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal effect wordt bereikt.

6.2. Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja staat echter niet in voor 100% verwijdering van vlekken op stoffen en kleden die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassingen van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen, chemicaliën etc. door of namens de opdrachtgever.

6.3. Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja biedt in geen enkele vorm garantie betreffende het 100% verwijderen van vlekken.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja is slechts aansprakelijk voor de schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja.

7.2. Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

A: Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de opdracht in verband staan;

B: Vermissing of beschadiging van kleden en meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja

C: Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen.

D: Het loskomen van tapijt door slechte of oude lijm en/of onderlagen en door ouderdomsverschijnselen van het tapijt.

E: Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen van kleden, meubelstoffen of leder;

F: Het verkleuren van kleden, meubelstoffen of leder door werking van binnenuit het meubilair of onderliggend materiaal.

G: Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja is nooit aansprakelijk voor een waarde hoger dan de waarde van het in rekening gebrachte factuur bedrag.

H: Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja is nooit aansprakelijk voor schade, verkleuring, krimpen en afwijkingen ten aanzien van de kwaliteit. 

Elke overeenkomst geschied op eigen risico van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 8 Transport

8.1.Indien zaken als kleden en meubels ter bewerking worden meegegeven aan Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

9.1.Betaling dient binnen 14 dagen na het verrichten der werkzaamheden per bank te geschieden, tenzij een betalingstermijn is overeengekomen.

9.2.Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van veertien (14) dagen is Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.

9.3.Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja verschuldigd is, is Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 20% van de hoofdsom.

9.4.Als Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.

9.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

Artikel 10 Overmacht

10.1.Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja redelijkerwijs geen invloed kon hebben.

10.2.Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Ontbinding

11.1.Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring per post of per e-mail van de daartoe gerechtigde.

11.2Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja richt zal hij/zij Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen of tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 12 Toepasselijke rechten en geschillen

12.1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien van een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken opdrachtgever aldaar woonplaats heeft.

12.2 Schoonmaakbedrijf Spontaan.Ja en opdrachtgever zullen eerst een beroep  op de verzekering en/of rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contact:

Blanka Jaroniewska | Spontaan.Ja

Eksterstraat 11

1171SZ  Badhoevedorp

Mobiel: +31(0)625 297 901

Email: info@spontaan-ja.nl